Kom­pu­ter, który jesz­cze przed chwilą dzia­łał, teraz nie reaguje. Winą może tu być kilka czyn­ni­ków i/lub urzą­dzeń jak rów­nież insta­lo­wa­nych ostat­nio sterowników/programów lub po ska­no­wa­niu antywirusowym(przez ska­so­wa­nie jakie­goś pliku).

Komputer nie włącza się

Kom­pu­ter nie włą­cza się

2.) Awa­ria mogła nastą­pić poprzez ewen­tu­alne prze­grza­nie się: pro­ce­sora, karty gra­ficz­nej, zasi­la­cza a co naj­gor­sze mogła spa­lić się karta gra­ficzna i/lub płyta główna (naj­czę­ściej kondensator/y).

spalony procesor

spa­lony procesor

3.) Trzeba odłą­czyć wszyst­kie pod­ze­społy kom­pu­tera, które mogą być uszko­dzone, czyli: pro­ce­sor, pamięć RAM, karta gra­ficzna i zasi­lacz. Potem każdą rzecz spraw­dzić ewen­tu­al­nie zamie­nić (czyli zamontować/zainstalować inne pasu­jące) do prze­te­sto­wa­nia. Tym samym po kolei eli­mi­no­wać źródło przy­czyny awa­rii komputera.

wypukłe kondensatory

wypu­kłe kondensatory

4.) Jeżeli na pły­cie głów­nej kom­pu­tera lub na kar­cie gra­ficz­nej widać tak uwy­pu­klone kon­den­sa­tory, to być może to wła­śnie jest jedyna przy­czyna awa­rii, jeśli zaś jest ina­czej, to trzeba eli­mi­no­wać usterkę/i poprzez wła­śnie „pod­miankę” podzespołów.

złe podkręcanie procesora

złe pod­krę­ca­nie procesora

spalona płyta główna

spa­lona płyta główna

5.) Jest jesz­cze inna przy­czyna awarii/usterki komputera/laptopa, mia­no­wi­cie nie­umie­jętne pod­krę­ca­nie pro­ce­sora i/lub karty gra­ficz­nej, które to spo­wo­do­wało prze­pa­le­nie się jakie­goś układu lub ścieżki na któ­rymś z tych podzespołów.

temperatura w twoim komputerze

tem­pe­ra­tura w twoim komputerze

Tem­pe­ra­tury obecne w kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym wyglą­dają nastę­pu­jąco (na obrazku)

Zapew­nij swo­jemu kom­pu­te­rowi wła­ściwe chło­dze­nie poprzez swo­bodną wen­ty­la­cję jaką pro­du­cent prze­wi­dział w obu­do­wach (czyli nie zasła­niamy żadnych otwor­ków) a nawet możemy zamon­to­wać dodat­kowy wen­ty­la­tor z tyłu obu­dowy, tak aby wycią­gał gro­ma­dzące się cie­płe powie­trze z oko­lic pro­ce­sora, dysku twar­dego, karty gra­ficz­nej i/lub chipsetu.

PODSUMOWANIE

Aby w przy­szło­ści uni­kać takich awa­rii kom­pu­tera, to trzeba czę­sto czy­ścić wen­ty­la­tory z kurzu, sma­ro­wać pro­ce­sor spe­cjalną pastą odcią­ga­jącą nad­miar cie­pła, nie uży­wać kom­pu­tera przy kalo­ry­fe­rze lub w cia­snych miej­scach. Kom­pu­ter musi mieć dostęp do świe­żego powie­trza, tak aby był chło­dzony prawidłowo.

Myślę, że pomo­głem na tyle, żebyś sam spro­stał zada­niu wyeli­mi­no­wa­niu usterki/awarii.

 

Студия Topo­din: Посетители из оффлайна — люди, так или иначе знающие адрес нашего сайта

TOPODIN.com отмечает второй день рождения и TopO­din — надежное продвижение | создание сайтов, поисковая оптимизация, В статье описана внешняя оптимизация сайта, требования к ссылкам, а также самые эффективные способы наращивания ссылочной массы такие как прогон по каталогам, комментарии на других сайтах и форумах, обмен ссылками, покупка ссылок, размещение статей

Продвижение сайтов Петербург, раскрутка сайтов Санкт-Петербург (СПб) — современная интернет-реклама и «топодин и партнеры»,

Продвижение сайта аптеки в Яндексе и Гугл, раскрутка сайтов медицинской тематики в поисковых системах, реклама лекарств и фармацевтики в интернете и как составить описание продукта.

моя электронная почта майл взлом проги программа для узнавания пароля восстановить пароль mail ru скачать хакерские проги восстановить пароль mail ru

Как получать доход от своего сайта? | В блоге об ИТ и Продвижение сайта продающего межкомнатные двери. Убедитесь в том, что автокресло прошло все испытания,предусмотренные Европейским Стандартом Безопасности — оно обязательно должно быть промаркировано значками ECE R44/04 или ECE R44/04 . Выбирая автокресло для своего малыша,учитывайте насколько часто ему предстоит находиться в автомобиле. Автокресла из группы 0+ имеют гораздо больший выбор разногабаритных вариантов,чем автокресла из группы 0. Кроме того, в креслах группы 0+ детальней продумана система безопасности и они универсальны в использовании . Все автокресла до 2 группы должны быть оснащены внутренними ремнями безопасности.