Popu­larne skróty inter­ne­towe tzn Akro­nimy są powszech­nie uży­wane i sto­so­wane w kom­pu­te­ro­wym świe­cie np w komu­ni­ka­to­rach, cza­tach czy forach. Na pewno przyda Ci się ich zna­jo­mość, aby móc w pro­sty spo­sób poro­zu­mie­wać się z innymi inter­nau­tami. Pokaż innym, że znasz inter­ne­towe skróty ;) może i nawet ich tym zasko­czysz;) skróty oczy­wi­ście pocho­dzą z języka angielskiego.

WYBRANE SKRÓTY INTERNETOWE

Poniż­sza tabelka przed­sta­wia wybrane przeze mnie skróty inter­ne­towe (Akronimy):

ADN - Any Day Now — Lada dzień

AFAIC - As Far As I Can — Tak dalece, jak mogę

AFAICT — As Fair As I Can Tell — O ilę mogę powiedzieć

AFAIK — As Far AS I Know — Z tego, co się orientuję

AFK — Away From Key­bo­ard — Z dala od klawiatury

AIUA — As I Under­stand It — Na ile to rozumiem

BBL — Be Back Later — Wra­cam później

BTW — By The Way — A pro­pos, a tak swoją drogą

CYA, CU — See you (later) — Do zoba­cze­nia (później)

EOT — End Of Thread. End Of topic — Koniec tematu/dyskusji

FAQ — Fre­qu­en­tly Asked Questions — Czę­sto zada­wane pytania

FITB — Fill In The Blanks — Wypeł­nij puste miejsca

FUT — Fol­low Up To — Prze­kie­ro­wa­nie

G — Grin — Usmiech

GMTA — Great Minds Think Alike - Wiel­kie umy­sły myślą podobnie

IAC — In Any Case — W każ­dym przypadku

IAE — In Any Event — W każ­dym wypadku

IC — I See — Aha

IMHO — In My Hum­ble Opi­nion — Moim skrom­nym zdaniem

IIRC — If I Remem­ber Cor­rec­tly — O ile dobrze pamiętam

J/K - Just Kid­ding — To tylko żart

K (KB) — Kiss (Back) — Poca­łu­nek (wzajemnie)

KF — Kill File - Czarna lista

KOTC — Kiss On The cheek — Cmok w policzek

LMAO — Lau­ghing My Arse Off — Wario­wać ze śmiechu

LOL — Lots Of Lau­gh­ter — Wiele śmie­chu, obśmiać się

MMF — Make Money Fast — Szybki zaro­bek

MOF — Male Or Female — Facet czy kobieta

MYOB — Mind Your Own Busi­ness — Pil­nuj swo­ich spraw

OIC — Oh, I See — Ach, rozu­miem

OOTQ — Out Of the Question — Nie ma mowy

OT — Off Topic — Nie na temat

P? - Beg your Par­don? — Słu­cham?

PITA — Pain In The Ass — Uciąż­liwe

ROFL, ROF — Rol­ling On The Foloor — Tarzać się po pod­ło­dze ze śmiechu

RSN — Real Soon Now — Teraz już naprawdę szybko

SNAFU — Situ­ation Nor­mal — Sytu­acja normalna

SPAM — Stu­pid Person’s Adver­ti­se­ment — Głupie/niepotrzebne ogło­sze­nie

SUP — What’s UP? — Jak leci?

TIA — Thanks In Advance — Z góry dzięki

WB — Welcome Back — Witamy znowu

WTH — What The Hell — Co się dzieje ?

WTF — What The Fuck? — Co do h*** ?

PODSUMOWANIE

Akro­nimy przy­da­dzą się wszyst­kim zapa­lo­nym inter­nau­tom, a także osobą, które chcą skró­cić swoje wypo­wie­dzi. Po to zostały wła­śnie wymyślone ;)

Критерии хостинга, важные для продвижения сайта и Бессылочное продвижение веб-сайта.

Как убрать рекламу в google chrome? | Продвигаемся вместе! — Уроки на компьютере, работа в компьютере, заработок на сайте и безопастно, убрать рекламу в google chrome, как убрать рекламу в браузере, как убрать рекламу с сайтов, как убрать рекламу в интернете

код на гта на бессмертие читы к gta 4 ворлд ов танк коды на гта 4 epi­so­des from liberty city читы на гта 2 коды на гта 4 либерти сити на плейстейшен 3 код на гта vice city на деньги

и Продвижение информационных порталов и интернет-СМИ. Турфирмы: туроператоры и турагенты. Кто они?

Стоимость продвижения сайта — Комплексное продвижение — Оптимизация и продвижение сайтов по всемирной сети — Seomix и продвижение сайтов гугл: Заказать продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс ? от 2000 гривен ? Быстро ? Качественно. Раскрутка сайта и продвижение сайтов ? ? +38 (057) 762 – 93-42. Быстрая и качественная раскрутка сайта по умеренной цене.

и Продвижение бренда. Начинать всегда стоит с оптимизации. Возможно, я вас немного испугал своими рассуждениями про индекс цитируемости.