Popu­larne skróty inter­ne­towe tzn Akro­nimy są powszech­nie uży­wane i sto­so­wane w kom­pu­te­ro­wym świe­cie np w komu­ni­ka­to­rach, cza­tach czy forach. Na pewno przyda Ci się ich zna­jo­mość, aby móc w pro­sty spo­sób poro­zu­mie­wać się z innymi inter­nau­tami. Pokaż innym, że znasz inter­ne­towe skróty ;) może i nawet ich tym zasko­czysz;) skróty oczy­wi­ście pocho­dzą z języka angielskiego.

WYBRANE SKRÓTY INTERNETOWE

Poniż­sza tabelka przed­sta­wia wybrane przeze mnie skróty inter­ne­towe (Akronimy):

ADN - Any Day Now – Lada dzień

AFAIC - As Far As I Can – Tak dalece, jak mogę

AFAICT – As Fair As I Can Tell – O ilę mogę powiedzieć

AFAIK – As Far AS I Know – Z tego, co się orientuję

AFK – Away From Key­bo­ard – Z dala od klawiatury

AIUA – As I Under­stand It – Na ile to rozumiem

BBL – Be Back Later – Wra­cam później

BTW – By The Way – A pro­pos, a tak swoją drogą

CYA, CU – See you (later) – Do zoba­cze­nia (później)

EOT – End Of Thread. End Of topic – Koniec tematu/dyskusji

FAQ – Fre­qu­en­tly Asked Questions – Czę­sto zada­wane pytania

FITB – Fill In The Blanks – Wypeł­nij puste miejsca

FUT – Fol­low Up To – Prze­kie­ro­wa­nie

G – Grin – Usmiech

GMTA – Great Minds Think Alike - Wiel­kie umy­sły myślą podobnie

IAC – In Any Case – W każ­dym przypadku

IAE – In Any Event – W każ­dym wypadku

IC – I See – Aha

IMHO – In My Hum­ble Opi­nion – Moim skrom­nym zdaniem

IIRC – If I Remem­ber Cor­rec­tly – O ile dobrze pamiętam

J/K - Just Kid­ding – To tylko żart

K (KB) – Kiss (Back) – Poca­łu­nek (wzajemnie)

KF – Kill File - Czarna lista

KOTC – Kiss On The cheek – Cmok w policzek

LMAO – Lau­ghing My Arse Off – Wario­wać ze śmiechu

LOL – Lots Of Lau­gh­ter – Wiele śmie­chu, obśmiać się

MMF – Make Money Fast – Szybki zaro­bek

MOF – Male Or Female – Facet czy kobieta

MYOB – Mind Your Own Busi­ness – Pil­nuj swo­ich spraw

OIC – Oh, I See – Ach, rozu­miem

OOTQ – Out Of the Question – Nie ma mowy

OT – Off Topic – Nie na temat

P? - Beg your Par­don? – Słu­cham?

PITA – Pain In The Ass – Uciąż­liwe

ROFL, ROF – Rol­ling On The Foloor – Tarzać się po pod­ło­dze ze śmiechu

RSN – Real Soon Now – Teraz już naprawdę szybko

SNAFU – Situ­ation Nor­mal – Sytu­acja normalna

SPAM – Stu­pid Person’s Adver­ti­se­ment – Głupie/niepotrzebne ogło­sze­nie

SUP – What’s UP? – Jak leci?

TIA – Thanks In Advance – Z góry dzięki

WB – Welcome Back – Witamy znowu

WTH – What The Hell – Co się dzieje ?

WTF – What The Fuck? – Co do h*** ?

PODSUMOWANIE

Akro­nimy przy­da­dzą się wszyst­kim zapa­lo­nym inter­nau­tom, a także osobą, które chcą skró­cić swoje wypo­wie­dzi. Po to zostały wła­śnie wymyślone ;)