Win­dows 7 pod­bija rynek, sztur­mem pró­bu­jąc zdo­być jak naj­więk­szą liczbę użyt­kow­ni­ków. Co jed­nak, jeśli nasza maszyna jest za słaba na nowy sys­tem lub nie mamy na niego pie­nię­dzy? Wcale nie musimy opie­rać się na pirac­twie i ścią­gać sys­tem. Możemy w pro­sty spo­sób prze­ro­bić naszego kocha­nego XP, żeby wyglą­dał jak Seven. W arty­kule pokażę,  jak m.in zmie­nić motyw gra­ficzny (tzn. theme), zmie­nić ekran star­towy i ikony.

1.)Pierw­szy krok to mody­fi­ka­cja sys­temu, żeby moż­liwa była insta­la­cja moty­wów nie pod­pi­sa­nych cyfrowo przez MS. Jeśli mamy Xp z Service Pac­kiem 2 to pobie­ramy TEN PLIK i wrzu­camy do kata­logu C:\WINDOWS\system32 (naj­le­piej przed sko­pio­wa­niem zro­bić kopię pod­mie­nia­nego pliku — uxtheme.dll). Jeśli posia­damy Xp z Service Pac­kiem 3, to sprawa jest prost­sza, pobie­ramy tylko TEN PLIK, uru­cha­miamy i potwier­dzamy zamianę pliku uxtheme.dll. Potem restar­tu­jemy kom­pu­ter i możemy mody­fi­ko­wać the­mesy. Gdyby sys­tem z jakich kol­wiek przy­czyn nie chciał przy­jąć nowego motywu to pobie­ramy jesz­cze TEN PLICZEK i po roz­pa­ko­wa­niu insta­lu­jemy (w paczce 2 wer­sje insta­la­cyjne x64 i x86).

2.)Nasz sys­tem jest już odpo­wied­nio zmo­dy­fi­ko­wany, pora przejść do kon­kret­nych dzia­łań. Na począ­tek musimy pobrać paczkę z moty­wami, iko­nami i pozo­sta­łymi ele­men­tami. Wszystko znaj­dziemy w jed­nej paczce DO POBRANIA TUTAJ , a opi­sy­wać będę każdy ele­ment osobno.

Zmiana motywu (theme)

Od zmiany motywu zaczniemy nasz eks­pe­ry­ment. Po pobra­niu poda­nej wyżej paczki roz­pa­ko­wu­jemy ją np na pul­pit. W środku ujrzymy taką oto zawartość:


Każdy z fol­de­rów odpo­wiada za wygląd naszego sys­temu. W pierw­szym kroku zain­sta­lujmy czcionki, żeby nasza kom­po­zy­cja po zain­sta­lo­wa­niu nie wyglą­dała a’la Win­dows 98. Wcho­dzimy więc do fol­deru Fonts, kli­kamy na zawarte w fol­de­rze samo­roz­pa­ko­wu­jące się archi­wum i instalujemy.

*Przy­szła pora na doin­sta­lo­wa­nie motywu (themes’u). Otwie­ramy fol­der Theme, w środku widzimy archi­wum z taką samą nazwą, kli­kamy na nie i instalujemy.

Nie zmie­niajmy domyśl­nej ścieżki insta­la­cji motywu, bo jest ona prawidłowa!

Po zain­sta­lo­wa­niu motywu powinno poka­zać nam się stan­dar­dowe okienko Właściwości:Ekran — zatwier­dzamy wtedy naszą nową kom­po­zy­cję. Nasam koniec zain­sta­lujmy jesz­cze doda­tek do upięk­sze­nia naszego sys­temu. Otwie­ramy w tym celu fol­der o nazwie Ico­ni­zed Task­bar Hack. W środku znaj­duje się wpis do reje­stru. Dwu kli­kiem doda­jemy go do naszego reje­stru. Prze­cho­dzimy jesz­cze do fol­deru o nazwie Sty­ler Tool­bar i insta­lu­jemy plik First Install Me. Po zain­sta­lo­wa­niu dwu kli­kiem insta­lu­jemy archi­wum znaj­du­jące się w tym samym fol­de­rze, co wcze­śniej wspo­mniany plik. Teraz uru­cha­miamy ponow­nie sys­tem, powin­ni­śmy zoba­czyć m.in nowe menu start i cały wygląd systemu:

Przed­sta­wiony wyżej screen jest tylko przy­kła­dem, który ma poka­zać jak wygląda zmie­nione m.in menu start i ikony. O zmia­nie ikon prze­czy­tasz niżej

Zmiana domyśl­nych ikon

Przy­szła kolej na zmianę ikon. Wygląd mamy już zmie­niony, ale stare ikony mogą “męczyć oko”.  Pobie­ramy w tym celu TEN PROGRAM do zmiany ikon. Pro­gram jest w wer­sji prób­nej, ale to nie powinno w niczym prze­szka­dzać. Po pobra­niu insta­lu­jemy program.

Kolej­nym kro­kiem jest pobra­nie ikon takich, jak w Win­dows 7. Znaj­dziemy je TUTAJ. Roz­pa­ko­wu­jemy pobrane ikony w wyraź­nie miej­sce np na pul­pit. Teraz otwie­ramy pobrany pro­gram do zmiany ikon, w głów­nym menu pro­gramu kli­kamy na Add Icon Pac­kege i z menu wybie­ramy Install from disk. W otwar­tym oknie znaj­du­jemy fol­der z roz­pa­ko­wa­nym wcze­śniej iko­nami i znaj­du­jemy plik o nazwie Seve­nVG (to nasze ikony) i otwie­ramy. W oknie pro­gramu powi­nien poka­zać się zestaw ikon o nazwie Seve­nVG, wybie­ramy ten wła­śnie zestawi kli­kamy na Apply Icon Pac­kage. Wła­śnie zmie­ni­li­śmy nasze ikony.

Zmiana ekranu startowego

Ostat­nim ele­men­tem jest zmiana ekranu star­to­wego sys­temu XP. Doko­namy tego przy pomocy TEGO PROGRAMIKU. Odpa­lamy pro­gram. Tak wygląda jego menu główne:

Teraz pobie­ramy ekran star­towy  TEGO LINKU i po pobra­niu dwu kli­kiem go otwie­ramy. Otwo­rzy nam się pro­gram TuneUp wraz z wybo­rem ekranu startowego:

Pozo­stało nam tylko klik­nąć na Zain­sta­luj i cie­szyć się nowym ekra­nem star­towy a’la Win­dows 7 :)

PODSUMOWANIE

Dzięki meto­dom opi­sa­nym przez mnie wyżej bez pro­blemu możemy odmie­nić naszego sta­rego XP.  Jeśli inte­re­suje Cię więk­sza por­cja ele­men­tów do roz­bu­dowy wyglądu sys­temu, zapra­szam na stronę http://www.deviantart.com/

игра гта санандрес коды коды на гта 4 либерти сити на xbox 360 читы для гта сан андрес коды для spore скачать che­max 2012 cross­fire ru читы коды к игре gta 4 epi­so­des from liberty city

Продвижение сайтов в Google и Яндекс, эффективное продвижение сайта в топ Гугл и других поисковиках и тут, Продвижение сайта в топ с оплатой по факту или абонплатой, результат от 4 недель, работаем по договору. Звоните сейчас (056) 785 – 45-00, (095) 555 – 65-35

Основные этапы продвижения сайта | Раскрутка, создать сайт, bigweb и раскрутка сайта в поисковиках, 10 особенностей о продвижение сайта в Google, которые отличают его от других поисковых систем. Лучшие советы, которые помогут оптимизировать сайт.

как взломать корпоративную почту скачать программу подбора паролей взлом вконтакте по id бесплатно скачать програму для взлома mail ru прога для подбора пароля скачать програму для взлома mail ru

Спичрайтинг (написание речей) и Написание рекламных текстов.

Акции и скидки | WebX Studio-реклама,SEO,PR,создание сайтов и продвижение сайта на joomla и word­press. При помощи данного сервиса, настройка онлайн консультант для сайта, производится за 5-ть минут. Система имеет бесплатный период пользования.