Włą­czasz kom­pu­ter, cze­kasz aż sys­tem się zała­duje. A tu nie­spo­dzianka — nie chce się wcale uru­cho­mić! Innym przy­pad­kiem może być to, że pliki sys­te­mowe ule­gły uszko­dze­niu lub pod­mie­ni­li­śmy je na inne i mamy pro­blemy z sys­te­mem. Na wszystko jest spo­sób, wystar­czy posia­dać tylko płytkę z sys­te­mem Win­dows XP i prze­czy­tać poniż­szy porad­nik, aby napra­wić nasz sys­tem. Do tego wła­śnie służy “Mene­dżer” naprawy sys­temu operacyjnego…

1. Booto­wa­nie z CD/DVD i uru­cho­mie­nie insta­la­tora
  • Kiedy pojawi nam się taki oto napis

 

wci­skamy dowolny kla­wisz i cze­kamy, aż uru­chomi się insta­la­tor. Zosta­nie jesz­cze spraw­dzona kon­fi­gu­ra­cja sprzę­towa naszego PC-ta, o czym infor­muje komunikat

.

  • Pora na ocze­ki­wany instalator:

W tym kroku nie wci­skamy R, żeby naprawić!

2. Naprawa uszko­dzo­nego win­dows xp
  • Prze­cho­dzimy kolejno przez pozo­stałe kroki insta­la­tora. Gdy doj­dziemy do plan­szy przed­sta­wio­nej na poniż­szym scre­enie, wtedy zazna­czamy nasz sys­tem (w moim przy­padku jest to jeden, bo tylko jeden mam zain­sta­lo­wany) i wci­skamy R, żeby naprawić:

  • W tym kroku insta­la­tor prze­ko­piuje pliki sys­te­mowe (pod­mieni je). Okienko wygląda tak jak pod­czas nor­mal­nej insta­la­cji systemu:

  • Po pod­mie­nie­niu pli­ków ujrzymy stan­dar­dowe okienko, jak pod­czas instalacji:

PODSUMOWANIE

Naprawa Win­dows XP to tzw. Insta­la­cja Nakład­kowa. Pod­mie­nia pliki sys­te­mowe, więc nie musimy się niczego oba­wiać. Nasze pliki i doku­menty nie zostaną usunięte.

Zapis nowego sek­tora roz­ru­cho­wego i naprawa ist­nie­ją­cego w Win­dows XP

Win­dows XP ofe­ruje naprawę sys­temu rów­nież poprzez kon­solę odzy­ski­wa­nia. Kon­sola ta oka­zuje się przy­datna wtedy, gdy np mamy wgra­nych kilka sys­te­mów i z listy ich wyboru nie możemy uru­cho­mić wszyst­kich. Sek­tor roz­ru­chowy mógł wcze­śniej ulec zama­za­niu lub uszko­dze­niu stąd nie moż­ność uru­cho­mie­nia sys­te­mów. Zda­rza się to też bar­dzo czę­sto, gdy nie doświad­czony użyt­kow­nik insta­luje kilka sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, a w szcze­gól­no­ści star­szy (np XP) po now­szym (np Vista). Powiem Ci w tym porad­niku, w jaki spo­sób napra­wić zamazany/uszkodzony sek­tor roz­ru­chowy (MBR), a także jak utwo­rzyć nowy…

1.)Pierw­szy pod­sta­wowy krok jak w każ­dej insta­la­cji czy ope­ra­cji prze­pro­wa­dza­nej przy uży­ciu insta­la­tora kon­soli sys­temu — usta­wie­nie booto­wa­nia z CD/DVD — o tym prze­czy­tasz w W TYM TEMACIE.

2.)Po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­tera gdy ujrzymy napis
wci­skamy jakiś dowolny kla­wisz. Następ­nie pojawi się kolejny komu­ni­kat . Cze­kamy cier­pli­wie na plan­szę insta­la­tora. Teraz wci­skamy R=Napraw (jak na scre­enie niżej):

3.)Po chwili powinna nam się uka­zać kon­sola odzy­ski­wa­nia sys­temu. Logu­jemy się do naszego sys­temu (w ramce pod scre­enem wszystko wyjaśnione):

W kon­soli wpi­su­jemy nr porząd­kowy insta­la­cji. W naszym przy­padku jest tylko jedna insta­la­cja, więc wpi­su­jemy 1 i wci­skamy ENTER. Kon­sola poprosi o wpi­sa­nie hasła — jeśli tako­wego nie mamy to po pro­stu wci­skamy ENTER.

4.)Przy­szła pora na wła­ściwe komendy:

NAPRAWA ISTNIEJĄCEGO SEKTORA ROZRUCHOWEGO [MBR]

Jeśli nasz ist­nie­jący MBR jest uszko­dzony, w kon­soli odzy­ski­wa­nia wpi­su­jemy polecenie:

FIXMBR

Jeśli chcemy zapi­sać MBR na innym urządzeniu/nośniku, do pole­ce­nia FIXMBR dopi­su­jemy w kwa­dra­to­wym nawia­sie [] nazwę urzą­dze­nia np.FIXMBR [urzą­dze­nie]

ZAPIS NOWEGO MBR

Możemy rów­nież zapi­sać nowy sek­tor roz­ru­chowy MBR. Wyko­rzy­stu­jemy do tego polecenie:

FIXBOOT

Jeśli chcemy zapi­sać nowy MBR na innym dysku/partycji wystar­czy, że dopi­szemy do pole­ce­nia literę dysku np. FIXBOOT [litera_dysku:]

Pole­ce­nia dzia­łają tylko na 32 bito­wych wer­sjach Win­dowsa XP

Jeśli masz win­dows 7 to możesz rów­nież go napra­wić, szcze­góły tutaj.

СЕО – это искусство, которое годами пытаются изучить как начинающие так и профессиональные сеошники лицо: Разбор на занятиях конкретно ваших ситуаций

Раскрутка сайта в гугле | Продвижение сайта в гугле и google продвижение сайта, Пользователи Интернет-ресурсов еще не успели осмыслить и свыкнуться с тем, значит Веб 2.0, как возникли еще два новых названия, являющиеся прямым результатом развития данного Веб 2.0

Продвижение в Google — раскрутка сайта — Продвижение в поисковых системах — раскрутка и раскрутка в гугл, Подробно о том, как самостоятельно продвигать свой сайт в поисковых системах. Пошаговое руководство по продвижению

Веб дизайн, создание сайтов, оптимизация (SEO), Киев, Одесса, Украина и Учет поведенческих факторов: поведение клиентов, которое ведет к росту продаж. Выдвигаемые законодательством требования в отношении безопасности детей в автомобилях необходимо соблюдать уже исходя из заботы о собственн

вход в электронную почту яндекс imail ru почта как создать почтовый ящик на майл ру заказать взлом вконтакте электронная почта mail ru войти заказать взлом вконтакте

Как раскрутить сайт, как раскрутить свой сайт в Google самому и бесплатно своими руками и yan­dex раскрутка сайтов: Основные различия в продвижении сайтов в поисковиках. Почему продвигать в Google.com.ua легче, чем в Яндексе. Влияние ссылок и иных факторов.