Sality to  wirus infe­ku­jący m.in pliki .exe , nie­które jego odmiany infe­kują rów­nież pliki .dll. Sality infe­kuje więc pliki wyko­ny­walne. Usu­wa­nie tego wirusa jest dosyć trudne i cza­so­chłonne. Przed­sta­wię w kilku pro­stych kro­kach, jak pozbyć się tego paskudz­twa. Nie­stety, jeśli mamy na dysku jakie­kol­wiek dane w postaci rar, exe, jpeg itd Sality je naj­praw­do­po­dob­niej zain­fe­ko­wał. Trzeba będzie je usu­nąć. Obja­wami tego wirusa jest m.i to, że nie można otwie­rać stron pro­du­cen­tów anty­wi­ru­sów, może nie dzia­łać Mena­dżer Zadań i Rejestr.  Przejdźmy teraz do rzeczy…

1.)Paskudz­twa możemy pozbyć się na kilka spo­so­bów. Naj­lep­szą metodą w wypadku infek­cji jest for­mat wszyst­kich dys­ków i par­ty­cji bez oszczę­dza­nia jakich­kol­wiek pli­ków. Metoda jest dobra dla osób nie mają­cych na dysku zbyt waż­nych danych. Ale co, jeśli mamy ważne dane i nie chcemy ich usu­nąć? Zróbmy ich kopię zapa­sową, jeśli możemy uru­cho­mić kom­pu­ter. Kopii nie zapi­sujmy na ŻADNEJ par­ty­cji ani dysku! Naj­le­piej na pen­drive lub płytach.

-

uwa­żajmy, co kopiu­jemy! Nie kopiu­jemy żadnych .exe, rarów i apli­ka­cji! Ostroż­nie, żeby nie naro­bić sobie bała­ganu na nowo posta­wio­nym systemie.

2.)Kolej­nym spraw­dzo­nym spo­so­bem jest pobra­nie jakiej­kol­wiek booto­wal­nej dys­try­bu­cji anty­wi­rusa np z tej strony. Nagry­wamy pobrany przez nas pro­gram na płytkę. Do tego celu musimy użyć jakie­go­kol­wiek zdro­wego kom­pu­tera. Po wypa­le­niu płytki odpa­lamy ją na zain­fe­ko­wa­nym kom­pu­te­rze (usta­wiamy naj­pierw odczyt z CD/DVD!).

3.)Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest pobra­nie kilku dys­try­bu­cji i prze­ska­no­wa­nie nimi na zmianę kom­pu­tera. Ska­nu­jemy tak długo, aż nie wykryją żadnego wirusa. Wszyst­kie wykryte pliki mają zostać usunięte.

4.)Jeśli po ska­no­wa­niu nie możemy uru­cho­mić kom­pu­tera, musimy go napra­wić z poziomu insta­la­tora XP (o tym chyba nie trzeba pisać, wystar­czy wybrać opcję Napraw [tę drugą oczywiście]).

5.)Na sam koniec po prze­ska­no­wa­niu kom­pu­tera pobra­nymi anty­wi­ru­sami, ska­nu­jemy jesz­cze kom­pu­terTYM NARZEDZIEM

6.)Gdy pro­gramy nie znajdą już nic na naszym kom­pu­te­rze,  prze­ska­nujmy go dla pew­no­ści jesz­cze jakimś anty­wi­ru­sem, który można zain­sta­lo­wać, sprawdźmy popraw­ność dzia­ła­nia kom­pu­tera i prze­czy­śćmy go np dar­mo­wym Ad Aware.

со: В общем, копирайтер тот, кто пишет текст

программа кодов для игр коды к игре гта 3 коды на гта вай сити на машины gta 4 epi­so­des from liberty city коды коды к игре варкрафт читы на кроссфайр gta iv cheat codes

код игры гта читы на гта сан андреас на деньги arma 2 читы читы на обливион игра про гта скачать cross­fire бесплатно без регистрации gta vice city код на оружие

SEO глазами постороннего: откровения матери SEO-оптимизатора | SEOOKI: раскрутка сайта в топ yan­dex здесь. Мы продвинем Ваш сайт в ТОП 5 Google за 2 месяца, вернем 70% вложенных Вами средств если через 2 месяца по оговоренным поисковым фразам сайта не будет в ТОП 5 Google

vzlo­mat войти в мою почту почта в контакте вход взломать пароль mail ru электроная почта это взломать пароль mail ru

взлом на заказ почта на майле войти полная версия майл ру взлом электронной почты электронная почт взлом электронной почты