16 859 odsłony

2 laptopy przez wifi VISTA

Połą­cze­nie dwóch lap­to­pów bez­prze­wo­do­wo daje wie­le moż­li­wo­ści, np wysy­ła­nie pli­ków lub gra­nie w gry. Brak uży­cia kabla jest dość wygod­ne dla­te­go jeże­li macie 2 lub wię­cej lap­to­pów z kar­tą radio­wą wifi to ten tuto­rial jest dla was. Jakość wysy­ła­nych i odbie­ra­nych danych zależ­na jest tez od jako­ści tych kart, ale porad­nik przy­go­to­wa­ny jest na sys­tem VISTA, a w nowych lap­to­pach są już now­sze i lep­sze jako­ścio­wo kar­ty wifi. Oczy­wi­scie moż­na też sko­rzy­stać z lap­to­pa z sys­te­mem XP, któ­ry też bez pro­ble­mu połą­czy się z sie­cią bez­prze­wo­do­wą utwo­rzo­ną na Viście.

Zaczy­na­my od pane­lu ste­ro­wa­nia gdzie mamy cen­trum sie­ci i udo­stęp­nia­nia. W lewym menu mamy skon­fi­gu­ruj poła­cze­nie lub sieć. Uka­zu­je się okno :

wifi1
Wybie­ra­my dokład­nie to co zazna­czo­ne na scre­enie i kli­ka­my dalej.

wifi2

Następ­nie trze­ba utwo­rzyć nazwę sie­ci, z któ­rą będzie się łaczy­ło dodat­ko­we urzą­dze­nie. W tym przy­pad­ku to ‘toin’, nie usta­la­łem hasła, ale moż­na to zro­bić aby dopu­ścić tyl­ko zaufa­ne­go odbior­cę. Zazna­cza­my ‘zapisz tę sieć’ aby doda­na zosta­ła do listy sie­ci bez­prze­wo­do­wych. Dalej.

wifi3

wifi4

Sieć jest już goto­wa do uży­cia wiec moż­na się już z nią połą­czyć. Na naszym lap­to­pie musi być dokład­nie to co widać na scre­enie poni­żej. Na innym wyszu­ku­je­my nasza sieć i kli­ka­my połącz. Musi­my pamię­tać jesz­cze o jed­nej czyn­no­ści…

wifi5

… w połą­cze­niach sie­cio­wych na iko­nie sie­ci bez­prze­wo­do­wej wybie­ra­my wła­ści­wo­ści i uzu­peł­nia­my ręcz­nie pro­to­kół wer­sji 4 TCP/IP.

wifi6

Na naszym lap­to­pie przy­pi­su­je­my przy­kła­do­wy adres 192.168.1.4 nato­miast w pozo­sta­łym kom­pu­te­rze tyl­ko zmie­nia­my koń­ców­kę, czy­li np 192.168.1.104 .

wifi7

Teraz moż­na już udo­stęp­nić cokol­wiek.

Żeby się upew­nić, że urzą­dze­nia się połą­czy­ły to popro­stu zapin­guj adres ip.

wifi9

Odpo­wia­da z cza­sem mniej­szym niż 1 mili­se­kun­da więc jest OK. 

Musi­cie jesz­cze zadbać o to aby żad­na z zapór inter­ne­to­wych FIREWALL nie blo­ko­wa­ła połą­cze­nia. Naj­le­piej będzie popro­stu ją wyła­czyć lub skon­fi­gu­ro­wać popraw­nie.

By | 2016-11-26T10:08:00+00:00 Marzec 1st, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz