Kolej­ność uru­cha­mia­nych urzą­dzeń przed włą­cze­niem się sys­temu można usta­wić w bio­sie. Cza­sami zmiana kolej­ność przy­spie­sza zała­do­wa­nie się sys­temu, a cza­sami zmiana jest konieczna jeśli chcemy np zain­sta­lo­wać sys­tem z płyty cd/dvd. Opi­sze jak szybko i łatwo dostać się do opcji Boot Prio­rity przed­sta­wia­jąc naj­czę­ściej uży­wane sys­temy BIOS.

Czym jest BIOS ?

BIOS (akro­nim ang. Basic Input/Output Sys­tem – pod­sta­wowy sys­tem wejścia-wyjścia) to zapi­sany w pamięci sta­łej zestaw pod­sta­wo­wych pro­ce­dur pośred­ni­czą­cych pomię­dzy sys­te­mem ope­ra­cyj­nym a sprzę­tem. Jest to pro­gram zapi­sany w pamięci ROM (Read Only Memory – pamięć tylko do odczytu) płyty głów­nej oraz innych urzą­dzeń takich jak karta gra­ficzna. źródło: wiki­pe­dia

Naj­czę­ściej sto­so­wane BIOS-y:

Przy włą­cze­niu kom­pu­tera zoba­czysz logo firmy:

1. Ame­ri­can Mega­trends (AMI)

2. Pho­enix Tech­no­lo­gies (Pho­enix BIOS)

3. Award Software Inter­na­tio­nal (połą­czył się z Pho­enix w 1998 roku)

Usta­wie­nie boot-owania

1. Ame­ri­can Mega­trends (AMI)

Aby dostać się do usta­wień biosu wci­śnij DEL.

Ustaw dokład­nie tak jak na screenie:

2. Pho­enix Tech­no­lo­gies (Pho­enix BIOS)

3. Award Software International

Pamię­taj aby zapi­sać zmianę usta­wień: F10

Михайлов Руслан (Дем) | Официальный сайт писателя и реклама в интернете для нового сайта, Официальный сайт писателя. Авторский псевдоним: Дем Михайлов

WebES — Создание, раскрутка и продвижение сайтов в Харькове и раскрутка в яндекс, Заказать продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс ? от 2000 гривен ? Быстро ? Качественно. Раскрутка сайта и продвижение сайтов ? ? +38 (057) 762 – 93-42. Быстрая и качественная раскрутка сайта по умеренной цене.

коди до gta 4 коды gta san скачать чит для cross­fire коды на гта4 коды на gta andreas che­aten­gine 6 2 смотреть читы на гта

Учебник Маркетинг — Волкова Л.А. — Глава: Стимулирование сбыта онлайн и Цена продвижения сайта в Москве и регионах.

Практические рекомендации по работе с репутацией бренда работодателя в Интернете — Ustas — it-рекрутинг и репутация фирм. TopO­din. Образование в Великобритании без посредников! Лондон, Англия, Великобритания

м майл хакерские программы скачать бесплатно хакерские программы для взлома паролей почта майла взлом программы почта майла