Załóżmy, że nie tylko Ty korzy­stasz z domo­wego kom­pu­tera. Może Cie iry­to­wać, że np Twoje dzieci za długo prze­sia­dują przy kom­pie, a wszystko przez jedną stronę, którą naj­le­piej byś usu­nął z sieci. W dzi­siej­szych cza­sach, gdzie por­tale spo­łecz­no­ściowe są tak powszechne, że aż nie­zbędne do życia (dla nie­któ­rych;) ludzie prze­sia­dują tam sporo czasu. Jeżeli uwa­żasz, że za dużo i chcesz zablo­ko­wać stronę np face­book to przed­sta­wię metodę, gdzie bez zbęd­nych pro­gra­mi­ków (Ben­ja­min itp) możesz to zro­bić szybko i skutecznie.

1. Edy­cja pliku hosts

Jeśli Twoim celem jest tylko kilka stron do zablo­ko­wa­nia, to ten spo­sób będzie ide­alny. Cho­dzi tu o mody­fi­ka­cje tylko jed­nego pliku, który otwo­rzymy przez notat­nik. Plik hosts znaj­duje się w:

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

Wystar­czy go “chwy­cić myszką” i prze­rzu­cić do notat­nika, podob­nie jak na screenie.
Inte­re­sują nas 2 ostat­nie wiersze:
127.0.0.1       localhost
::1             localhost

Zamiast local­host wpisz adres strony, którą chcesz zablo­ko­wać np nasza-klasa.pl

127.0.0.1       nasza-klasa.pl
::1             localhost

Teraz wpi­su­jąc w prze­glą­darkę nasza-klasa.pl zosta­niesz prze­kie­ro­wany na adres, który nic nie zna­czy czyli 127.0.0.1

Warto zro­bić prze­kie­ro­wa­nie na stronę np google.pl wtedy zamiast 127.0.0.1 wpisz adres ip google.pl czyli 209.85.135.147

Ostat­nie 2 wier­sza hosts będą wtedy wyglą­dały tak:

209.85.135.147      nasza-klasa.pl
::1             localhost

2. Jak odczy­tać ip strony internetowej?

Wystar­czy uru­cho­mić wiesz pole­ceń CMD.

  • Naj­pierw naciśnij
  • Klik­nij
  • Wpisz CMD.
  • Wpisz ping google.pl (lub jakiś inny adres który chcesz odczytać)

Dla win­dows Vista ten wiersz pole­ceń pokaże się gdy klik­niesz w start i wpi­szesz CMD w miej­sce zaraz powy­żej gdzie miga kursor:

3. Co jeśli przez wyszu­ki­warkę google nadal strony się otwierają?

Cał­kiem pro­sto zablo­ko­wać stronę z googla. Po pro­stu dodaj nowy wiersz w pliku hosts z przed­rost­kiem www.

Ja mam to tak:
195.93.178.6    redtube.com
195.93.178.6    www.redtube.com

Po wpi­sa­niu redtube.com użyt­kow­nik zostaje wysłany na stronę nk.pl gdyż taki IP poda­łem (195.93.178.6). Nato­miast jeśli spró­buje wejść przez wyszu­ki­warkę np google.pl to ona auto­ma­tycz­nie prze­kie­ruje go na stronę www.redtube.com czyli różni się tym że ma “www”.

Więc adresy typu:
redtube.com/channels
www.redtube.com/channels

(Rów­nież inne pod­strony tej domeny.)

Od teraz będą zablokowane.

Pod­su­mo­wa­nie

Mody­fi­ku­jąc hosts możesz zablo­ko­wać lub prze­kie­ro­wać dowolną ilość stron, bez więk­szego wysiłku. Insta­lo­wa­nie pro­gra­mów, które dzia­łają na podob­nej zasa­dzie może dopro­wa­dzić do tego, że zablo­ko­wane strony będą poza Twoją kon­trolą.. co zazwy­czaj koń­czy się usu­nię­ciem takiego pro­gra­miku z komputera.

Pamię­taj, że możesz w każ­dym momen­cie odwró­cić pro­ces blo­ko­wa­nia wska­za­nych adre­sów. Wystar­czy robić sobie kopie pliku hosts lub wkleić ostat­nie 2 wier­sze tak jak było na początku.

Jeżeli chcesz wię­cej niż jedną stronę zablo­ko­wać lub prze­kie­ro­wać to wpi­suj adresy jeden pod dru­gim np:

127.0.0.1       nk.pl
209.85.135.147  wp.pl
209.85.135.147    onet.pl

itp.

W tej wer­sji win­dowsa tro­chę jest ina­czej. Naj­pierw uru­chom notat­nik jako admi­ni­stra­tor aby nie poja­wił się monit “odmowa dostępu”.

Wrzuć zawar­tość hosts do notat­nika i dopisz nowe wier­sze np:

127.0.0.1       nk.pl
209.85.135.147  wp.pl
209.85.135.147    onet.pl

Ważne aby wiersz nie zaczy­nał się od # gdyż ozna­cza to komentarz.

Jak zablo­ko­wać facebook ?

127.0.0.1 facebook.pl #
127.0.0.1 facebook.com #
127.0.0.1 pl-pl.facebook.com #

Есть, конечно, способы и бесплатные, но не люблю я выпрашивать ссылки. Студия Topo­din: Освоить seo сайта – стало нашей основной задачей на долгие годы, с которой нам удалось успешно справиться

чит коды на gta vice city на деньги коды на grand theft auto mine­craft чит коды cross fire бонус коды для world of tanks на золото пороли на гта сан андреас коды для гта сан андреас мультиплеер

Благодаря ей посетители сайта могут быстро задавать вопросы и так же быстро получать на них ответы (если, конечно, консультант не в режиме “оффлайн”). Студия Topo­din: Скидка – 10%! d со своим Негроимитатором

взлом паролей майл ру бесплатно маил ру зарегистрироваться почта на рф как вскрыть электронную почту электронная почта как пользоваться как вскрыть электронную почту

Продвижение англоязычных сайтов за рубежом | Продвижение сайтов в Европе — Tri­lan Group и оптимизация и раскрутка сайта.

яндекс электронная почта вход электронная почта на майл ру моя почта электронная найти свой почтовый ящик nic com найти свой почтовый ящик