gcChcesz nagrać fil­mik jak grasz w grę kom­pu­te­rową? Jest do tego pro­gram bez­płatny, który to umoż­liwi. Insta­la­cja i usta­wie­nie goto­wo­ści pro­gra­miku jest pro­sta i bez­pro­ble­mowa. Dla­tego wła­śnie pole­cam Game Cam.

Game Cam 2.4.0

Dar­mowy pro­gram do nagry­wa­nia tego jak gramy w róż­nego rodzaju gry. Cechy: nagry­wa­nie naszych poczy­nań w róż­nego rodzaju grach; apli­ka­cja bar­dzo dokład­nie nagrywa nasze poczy­na­nia z róż­nych gier kom­pu­te­ro­wych; w dar­mo­wej wer­sji pro­gram nie nagrywa dźwięku; apli­ka­cja jest bar­dzo intu­icyjna i pro­sta w obsłudze.

Autor: Pla­net Game­cam
Język: Angiel­ski
Licen­cja: Fre­eware
Sys­tem ope­ra­cyjny: Win XP/Vista/Win 2000/Win 98

down­loaddownload2 6mb

Po zain­sta­lo­wa­niu pro­gramu w zasob­niku sys­te­mo­wym poja­wia się nowa ikonka. Kli­kamy prawy przy­cisk myszy i wyświe­tla się menu. Wybie­ramy Options aby zmie­nić fol­der domyślny, w któ­rym mają zapi­sy­wać się fil­miki video. Wybie­ramy np taką ścieżkę:

gc2

Wcze­śniej trzeba taki fol­der utworzyć.

Następ­nie w zakładce Hot­keys wybie­rzemy przy­cisk, który roz­pocz­nie nagry­wa­nie pod­czas gry. Domyśl­nie jest  Home, ja zmie­niam na V. Jeżeli zde­cy­du­jemy się na na roz­po­czę­cie nagra­nia wci­skamy V, który rów­nież służy do wyłą­cze­nia opcji nagry­wa­nia. Fil­mik znaj­dziemy w fol­de­rze uprzed­nio stworzonym.

Można zare­je­stro­wać kopię i korzy­stać z moż­li­wo­ści nagry­wa­nia dźwięku USD 25,95. W każ­dym razie wer­sja fre­eware (bez moż­li­wo­ści dogra­nia dźwięku) i tak jest godna polecenia.