Ist­nieje wiele pro­gra­mów do nagry­wa­nia video z gier np. popu­larny Fraps. W tym porad­niku sku­pi­łem się na nieco innym pro­gra­mie – jest to Game Cam. Nowo­ścią jest to, że wer­sja V2 obsłu­guje już Win­dows Vista i Win­dows 7. Na Ósemce nie testo­wa­łem, więc nie potra­fię tego oke­ślić. Zało­że­nie jest takie, że więk­szość gra­czy korzy­sta z Win­dows XP i 7, więc szcze­gól­niej­szy nacisk posta­wiony jest wła­śnie na te sys­temy.  Zapra­szam do zapo­zna­nia się z artykułem.

Update 19.04.2014

1.)    Pro­gram Game Cam jest udo­stęp­niany bez­płat­nie i możemy go pobrać np. z por­talu Instalki:

http://www.instalki.pl/programy/download/Windows/testowanie_i_diagnostyka/Game_Cam.html

2.)    Pro­ce­dura insta­la­cji jest nie­zwy­kle pro­sta i opiera się tylko na kilku potwier­dze­niach komu­ni­ka­tów insta­la­tora. Insta­la­cji nie trzeba szcze­gó­łowo opi­sy­wać, każdy powi­nien sobie z  nią poradzić.

3.)    Pobrany pro­gram uru­cha­miamy z ikony, która została utwo­rzona na naszym pulpicie:

game

4.)    Przed nami główny inter­fejs pro­gramu. Z reguły w oknie powinny być wyświe­tlone tytuły zain­sta­lo­wa­nych przez nas gier. W star­szej wer­sji Game Cam gry były widoczne, lecz w tej wer­sji nie zauwa­ży­łem na liście gier, które mam zain­sta­lo­wane. Ale to w niczym nie prze­szka­dza. Okno główne wygląda tak:

game2

W oknie tym zauwa­żymy nato­miast grę, którą uru­cho­mimy i roz­pocz­niemy nagry­wa­nie video

5.)    Widzimy też, że ikonki  PLAY,  DELETE oraz SAVE VIDEO TITLE są „zamro­żone”. Ozna­cza to, że nie możemy ich użyć dopóki, dopóty nie zaczniemy nagry­wać jakie­goś video z gry.

6.)    Przejdźmy teraz do kon­kre­tów . Pro­gram Game Cam został wyszcze­gól­niony także w zasob­niku sys­te­mo­wym – infor­muje nas o tym ikonka:

g4

A klik­nię­cie pra­wym przy­ci­skiem myszki na ikonkę skut­kuje uka­za­niem się roz­wi­ja­nego menu:

g5

  • Browse – tutaj możemy przejść do fol­deru, w któ­rym zapi­sane są nasze filmy/screeny
  • Options – opcje pro­gramu Game Cam
  • Video Mana­ger – wywo­łuje główne okno pro­gramu Game Cam
  • Buy Now – tutaj możemy zaku­pić pro­gram w wer­sji pełnej
  • Regi­ster – jeśli posia­damy numer seryjny, który wcze­śniej zaku­pi­li­śmy to tutaj możemy go wprowadzić
  • Online Help – pomoc  online doty­czące programu
  • Por­tal – strona internetowa
  • Close – wyj­ście z aplikacji

7.)    Przejdźmy teraz do opcji. Pod­stawą jest usta­wie­nie kla­wi­szy odpo­wie­dzial­nych za roz­po­czę­cie i zakoń­cze­nie nagry­wa­nia (tzw. Hot­keys), a także okre­śle­nie fol­deru do zapisu naszych mate­ria­łów. Po klik­nię­ciu na Options zoba­czymy okno z trzema zakład­kami:  Gene­ral, Hot­keys i Videos. Pierw­sza z nich – Gene­ral – przed­sta­wia główne opcje pro­gramu. To tutaj możemy wybrać miej­sce zapisu naszych pli­ków Video (Video Direc­tory) oraz miej­sce zapisu scre­enów (Image Direc­tory):

g6

8) Kolejna zakładka to Hot­keys – tam możemy usta­wić główne kla­wi­sze, dzięki któ­rym roz­pocz­niemy, bądź zakoń­czymy nagry­wa­nie filmu. Tutaj naj­waż­niej­sze kla­wi­sze to roz­po­czę­cie nagry­wa­nia (Video recor­ding Toogle) , zatrzy­ma­nie nagry­wa­nia (Pause Recor­ding Toogle) oraz utwo­rzeni zrzutu ekranu (screen) – (Pause Recor­ding Toogle):

9) Ostat­nia zakładka umoż­li­wia zmianę opcji doty­czą­cych pliku video. Z reguły tutaj nic nie musimy zmieniać:

g8

10 ) Gdy wszyst­kie usta­wie­nia mamy już usta­wione uru­cha­miamy dowolną grę. Gdy gra jest już uru­cho­miona wystar­czy, że naci­śniemy usta­wiony wcze­śniej kla­wisz roz­po­czy­na­jący nagry­wa­nie, aby plik się zapi­sał na dysku. Na koniec wystar­czy naci­snąć przy­cisk odpo­wia­da­jący na przy­cisk zatrzy­ma­nia. Prze­cho­dząc do wybra­nego fol­deru otrzy­mamy nagrany przez nas film:

 g9

***ISTOTNA UWAGA***

Wer­sja bez­płatna umoż­li­wia nagry­wa­nie fil­miku z gier, lecz nie nagrywa dźwięku. Dopiero zakup wer­sji płat­nej umoż­liwi nam dodat­kowo nagry­wa­nie dźwięku w filmach.

 

Топ 25 E-commerce компаний Казахстана и Анализ топа. Рейтинг топ 25 E-commerce компаний Казахстана. For­bes Kazakhstan представляет первый рейтинг интернет-компаний страны.

чит на оружие в гта сан андреас sky­rim код на навыки код для гта вай сити портал ру коды для вай сити cheat codes grand theft auto коды на гта вай сити танк

Многие говорят о гарантиях, но только мы платим Студия Topo­din: д

Александр Васильев — Создание сайтов, SEO-оптимизация сайта, Авторитетный блоггер. SERM, SEM. и услуги по продвижению сайтов топ-один. Узнайте, с какими сложностями может столкнуться молодой ресурс при продвижении в поисковых системах Google и Yandex. Основные этапы и сроки поисковой оптимизации молодого сайта.

kak nayti parol mail ru регистрация електронной почты на mail ru поочта mail ru мйл ру почта сайт mail ru почта мйл ру почта

Покупка ссылок для продвижения сайта в Яндексе &#8211, тайный смысл &raquo, Seo блог Арбайтена: продвижение интернет сайта топ1. Выводим сайт в ТОП поисковых систем к моменту наибольшей востребованности запроса