Technologia | Oprogramowanie | Informatyka | Nowości 2016-11-26T10:07:11+00:00

Wprowadzenie do systemu Windows 10

Win­dows 10 nie­sie ze sobą wie­le nowo­ści. Patrząc wstecz na sys­te­mu Micro­so­ftu może­my wywnio­sko­wać, że prak­tycz­nie co dru­gi sys­tem był uda­ny (XP, 7) – cie­ka­we, jak to będzie z nową „dzie­siąt­ką” ? Z regu­ły nowy sys­tem przy­no­si użyt­kow­ni­kom wie­le nowyc […]

By | Marzec 4th, 2016|Cate­go­ries: News, win­dows|0 Com­ments

Aktualizacja biosu w laptopach Asus

Jeśli BIOS two­je­go lap­to­pa Asus jest sta­ry, masz pro­ble­my sprzę­to­we lub po pro­stu chcesz zamon­to­wać now­sze pod­ze­spo­ły koniecz­na może być aktu­ali­za­cja BIO­Su do now­szej wer­sji. W moim przy­kła­dzie poka­żę, jak go zak­tu­ali­zo­wać na moim obec­nym lap­to­pie: […]

By | Marzec 1st, 2016|Cate­go­ries: har­dwa­re, News|0 Com­ments

Czarny ekran po instalacji win10

Dłu­go ocze­ki­wa­łeś na Win­dows 10? W koń­cu się go docze­ka­łeś – pobra­łeś, zain­sta­lo­wa­łeś i…zobaczyłeś czar­ny ekran zamiast ocze­ki­wa­ne­go pul­pi­tu. Nie­ste­ty ale i tak może się zda­rzyć. Co praw­da mia­łem raz stycz­ność wła­śnie z czar­nym ekra­nem, ale uda­ło mi […]

By | Luty 28th, 2016|Cate­go­ries: News, win­dows|Tags: , |3 komen­ta­rze

Aktywacja Windows 10 kluczem od Windows 7

Jak dobrze wie­my, jesz­cze przez jakiś czas może­my zak­tu­ali­zo­wać Win­dows 7 i 8 do Win­dows 10. I może­my to zro­bić zupeł­nie za dar­mo – o ile posia­da­my wcze­śniej ory­gi­nal­ny i akty­wo­wa­ny sys­tem ope­ra­cyj­ny. Jeśli chce­my zro­bić upda­te z zacho­wa­niem pli­ków – […]

By | Luty 26th, 2016|Cate­go­ries: News, win­dows|Tags: , , , , , |0 Com­ments

Wyłączanie aktualizacji w Windows 10

Nowy Win­dows 10 został tak przy­go­to­wa­ny, aby pobie­rał auto­ma­tycz­nie naj­now­sze aktu­ali­za­cje i popraw­ki. Nie­ste­ty tego pro­ce­su nie da się wyłą­czyć tak, jak mia­ło to miej­sce w poprzed­nich sys­te­mach. Jeśli nie chcesz, aby Win­dows pobie­rał wszyst­kie popra […]

By | Luty 23rd, 2016|Cate­go­ries: News, win­dows|Tags: , , , , , |1 Com­ment

Usługa lokalnego buforu wydruku nie jest uruchomiona

Jeśli poja­wia się taki komu­ni­kat to nie sko­rzy­stasz z dru­kar­ki. Praw­do­po­dob­nie przez dodat­ko­we opro­gra­mo­wa­nie przy­spie­sza­ją­ce szyb­kość dzia­ła­nia sys­te­mu zosta­ły wyłą­czo­ne nie­któ­re usłu­gi. Jak to napra­wić? Aby przejść do usta­wień usług w sys­te­mie win […]

By | Paź­dzier­nik 5th, 2015|Cate­go­ries: News, win­dows|Tags: , , , |0 Com­ments

“Zastrzeżone przez system” — Windows 10

Po insta­la­cji win­dow­sa cza­sem poja­wia się nowa par­ty­cja (dodat­ko­wy dysk) z opi­sem zastrze­żo­ne przez sys­tem. Już w momen­cie for­ma­to­wa­nia par­ty­cji w insta­la­to­rze win­dows powsta­je taki dysk. Czym jest oraz jak go usu­nąć? Meto­da prze­te­sto­wa­na na moim k […]

By | Paź­dzier­nik 5th, 2015|Cate­go­ries: News, win­dows|Tags: , , |0 Com­ments

Jak ustawić dzień tygodnia — Windows 10

W sys­te­mie win­dows godzi­na oraz data wyświe­tla­na jest w pra­wym dol­nym rogu ekra­nu. Lecz zaraz po insta­la­cji win­dows 10 może nie poja­wić się nazwa dnia tygo­dnia. Jak usta­wić dol­ny pasek z godzi­ną i datą aby rów­nież i dzień był wyświe­tla­ny? O to szybk […]

By | Wrze­sień 27th, 2015|Cate­go­ries: News, win­dows|Tags: , , |2 komen­ta­rze

This account has been suspended — pomoc

Pod­czas prze­no­sze­nia blo­ga na inny ser­wer poja­wi­ła się infor­ma­cja, że moje kon­to zosta­ło zawie­szo­ne. Jak się póź­niej oka­za­ło jest wie­le przy­czyn tego komu­ni­ka­tu. War­to przyj­rzeć się temu bli­żej bo może zda­rzyć się tak, że nasza stro­na poja­wiać się b […]

By | Wrze­sień 22nd, 2015|Cate­go­ries: inter­net, News|Tags: , , |0 Com­ments